• <li id="nzzzr"></li>
 • <progress id="nzzzr"><span id="nzzzr"><kbd id="nzzzr"></kbd></span></progress>

   <progress id="nzzzr"><legend id="nzzzr"></legend></progress>
   <li id="nzzzr"></li>

    <progress id="nzzzr"><span id="nzzzr"></span></progress>
    <div id="nzzzr"><strike id="nzzzr"><u id="nzzzr"></u></strike></div>
    <progress id="nzzzr"><span id="nzzzr"></span></progress>

    YAPAB?LECEKLER?N?Z

    EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

    Daha iyi marka kitleri olu?turun.

    EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

    Daha iyi paketler olu?turun.

    EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

    Daha iyi sat?? videolar? olu?turun.

    EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

    Daha iyi web siteleri olu?turun.

    EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD

    Daha iyi i?erikler olu?turun.

    YAPAB?LECEKLER?N?Z

    EK?PLER ???N CREATIVE CLOUD NED?R?

    Verimlili?i art?ran platform.

    Ekibinizin yarat?c?l???n? gü?lendirin.

    Ekipler ??in Creative Cloud; Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, Spark ve Acrobat Pro dahil olmak üzere ola?anüstü tasar?m, foto?raf, video ve web i?in 20'den fazla sekt?r lideri uygulama i?erir.

    Birlikte daha iyi ?al???n.

    Ekibiniz, Creative Cloud Libraries ile varl?klar? uygulamalar ve ayg?tlar aras?nda payla?abilir ve senkronize edebilir. Ayr?ca, kullan?c? ba??na 1 TB depolama alan?n?n yan? s?ra Microsoft Teams, Slack ve di?er ?nemli kurumsal ara?larla entegrasyon sayesinde verimlili?i art?rabilirsiniz.

    Lisanslar? kolayca y?netin.

    Web tabanl? Admin Console ile lisanslar? atama ve yeniden atama i?lemlerini h?zl?ca ger?ekle?tirin.

    üst düzey destek al?n.

    ?ne ??kan yarat?c? ?al??malar i?in geli?mi? 7/24 teknik destek, Bire Bir Uzman Oturumlar? ve Adobe Fonts, Behance ve her beceri düzeyine y?nelik e?itimler gibi kaynaklar ile ekibinizin ba?ar?l? olmas?n? sa?lay?n.

     Gelmi? ge?mi? en iyi yarat?c? ekibinizi olu?turun.


    ?Gelmi? ge?mi? en iyi yarat?c? ekibinizi olu?turun.


    Ekipler i?in Creative Cloud, ?imdi Behance ile desteklenen Adobe Talent'? i?eriyor. 15 milyondan fazla yarat?c? profesyonelden olu?an bir havuzda i?e al?m yap?n. S?n?rs?z i? ilan? yay?nlama imkan? ve yay?nland???n?z her i? ilan? i?in ?zel ?neriler sunulur.?Bu, ayda 399 Amerikan Dolar? de?erinde bir ?zellik elde etti?iniz anlam?na gelir.

    ?

    Ekipler ??in Creative Cloud'un i?eri?i.

    20'den fazla yarat?c?l?k uygulamas?

    Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark ve Acrobat Pro dahil olmak üzere tasar?m, foto?raf, video ve web i?in sekt?r lideri uygulamalar.

    Kolay lisans y?netimi

    Web tabanl? Admin Console ile lisanslar? atama ve yeniden atama i?lemlerini h?zl?ca ger?ekle?tirin.

    üstün teknik destek

    Ekibiniz 7/24 geli?mi? teknik destek ve Bire Bir Uzman Oturumlar?na eri?ebilir.

    Adobe Talent'ta s?n?rs?z say?da i? ilan? yay?nlama imkan?

    G?nderileriniz Behance'te milyonlarca yarat?c? profesyonele ula??r.

    Adobe Fonts

    Do?rudan Creative Cloud uygulamalar?n?zdan binlerce fonta eri?in.

    Behance

    Dünyan?n en büyük yarat?c? toplulu?undan ilham al?n.

    Creative Cloud Libraries

    Ekibiniz, varl?klar? uygulamalar? ve ayg?tlar? genelinde payla?arak herkesin senkronize kalmas?n? sa?layabilir.

    Adobe Portfolio

    Ekibiniz, proje ?al??malar?n? sergilemek i?in web siteleri olu?turup bunlar? ?zelle?tirebilir.

    Kullan?c? ba??na 1 TB bulut depolama alan?

    Ekstra depolama alan?, ekibinizin yarat?c? varl?klar? payla?mas?n? ve y?netmesini kolayla?t?r?r.

    Popüler uygulamalarla entegrasyon

    Creative Cloud, ekibinizin günlük olarak kulland??? Slack, Microsoft Teams ve di?er üretkenlik uygulamalar? ile birlikte ?al???r.

    Adobe Stock payla??lan plan

    Tüm ekip üyeleri Adobe Stock g?rüntülerini ve videolar?n? tek bir plan üzerinden sat?n alabilir.

    ?

    Ekipler i?in Creative Cloud uygulamalar?n?n tümünü ke?fedin.

    Ekipler ??in Creative Cloud; foto?raf, tasar?m, video, kullan?c? deneyimi ve daha fazlas?na y?nelik 20'den fazla masaüstü uygulamas?, mobil uygulama ve hizmetten olu?an bir koleksiyondur.

    Photoshop

    Photoshop

    Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


    InDesign

    InDesign

    Bas?l? ve dijital yay?n i?in ??k mizanpajlar tasarlay?n ve yay?mlay?n.


    Acrobat Pro

    Acrobat Pro

    Günümüzün ?ok ayg?tl? dünyas? i?in eksiksiz PDF ??zümü.


    Premiere Pro

    Premiere Pro

    Sekt?r standard?nda profesyonel video ve film düzenleme.


    Illustrator

    Illustrator

    Muhte?em vekt?r resimleri ve illüstrasyonlar olu?turun.


    Spark

    Spark

    K?sa sürede grafikler, web sayfalar? ve video hikayeler olu?turun.


    Dünyan?n en iyi foto?raf ara?lar?yla ola?anüstü g?rüntüler olu?turun.

    Lightroom

    Lightroom

    Diledi?iniz her yerde ola?anüstü foto?raflar ?ekin.


    Lightroom Classic

    Lightroom Classic

    Masaüstü i?in optimize edilmi? foto?raf düzenleme.


    Photoshop

    Photoshop

    Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


    Photoshop Express

    Photoshop Express

    Mobil ayg?t?n?zda foto?raf düzenleyin ve payla??n.


    Photoshop Camera

    Photoshop Camera

    Yapay zeka destekli foto?raf makinesi ve efekt uygulamas?yla muhte?em foto?raflar olu?turun ve payla??n.


    Bas?l? ve dijital medya i?in muhte?em tasar?mlar ve belgeler olu?turun.

    Photoshop

    Photoshop

    Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


    Photoshop Express

    Photoshop Express

    Mobil ayg?t?n?zda foto?raf düzenleyin ve payla??n.


    Illustrator

    Illustrator

    Muhte?em vekt?r resimleri ve illüstrasyonlar olu?turun.


    InDesign

    InDesign

    Bas?l? ve dijital yay?n i?in ??k mizanpajlar tasarlay?n ve yay?mlay?n.


    Dimension

    Dimension

    Markalar, ürün ?ekimleri, ambalaj tasar?m? ve yarat?c? ?al??malar i?in 3B tasar?mlar yap?n.


    After Effects

    After Effects

    Sinematik g?rsel efektler ve hareketli grafikler.


    Acrobat Pro

    Acrobat Pro

    Günümüzün ?ok ayg?tl? dünyas? i?in eksiksiz PDF ??zümü.


    Spark

    Spark

    K?sa sürede grafikler, web sayfalar? ve video hikayeler olu?turun.


    Capture

    Capture

    Telefonunuzda diledi?iniz g?rüntüyü renk temas?na, grafi?e, f?r?aya, desene veya dokuya d?nü?türün.


    InCopy

    InCopy

    Metin yazarlar? ve edit?rlerle i? birli?i i?inde ?al???n.


    Bridge

    Bridge

    Yarat?c? varl?klar?n?z? merkezile?tirin.


    Muhte?em videolar, sesler, g?rsel efektler ve animasyonlar olu?turup düzenleyin.

    Premiere Pro

    Premiere Pro

    Sekt?r standard?nda profesyonel video ve film düzenleme.


    Premiere Rush

    Premiere Rush

    Diledi?iniz yerde ?evrimi?i videolar olu?turun ve payla??n.


    Photoshop

    Photoshop

    Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


    After Effects

    After Effects

    Sinematik g?rsel efektler ve hareketli grafikler.


    Audition

    Audition

    Ses i?erikleri ekleyerek hikayelerinize hayat verin.


    Acrobat DC

    Animate

    Animasyonda yepyeni bir ?a?. Tüm platformlar, ayg?tlar ve ?al??ma stilleri.


    Character Animator

    Character Animator

    2B karakterlerinizin ger?ek zamanl? animasyonlar?n? haz?rlay?n.


    Media Encoder

    Media Encoder

    Hemen hemen tüm ekranlarda video dosyalar?n?n ??kt?s?n? h?zla alma.


    Bask?, web, video ve mobil i?in mükemmel ?izimler, illüstrasyonlar ve resimler olu?turun.

    Fresco

    Adobe Fresco

    Diledi?iniz yerde ?izim ve boyama keyfini yeniden ke?fedin.


    Photoshop

    Photoshop

    Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


    Illustrator

    Illustrator

    Muhte?em vekt?r resimleri ve illüstrasyonlar olu?turun.


    Illustrator Draw

    Illustrator Draw

    Mobil ayg?t?n?zda vekt?r resimleri ve tasar?mlar? olu?turun.


    Capture

    Capture

    Telefonunuzda diledi?iniz g?rüntüyü renk temas?na, grafi?e, f?r?aya, desene veya dokuya d?nü?türün.


    Web, mobil, ses ve daha fazlas? i?in ilgi ?ekici deneyimler olu?turun.

    XD

    Adobe XD

    Web siteleri, mobil ortamlar, ses destekli uygulamalar ve daha fazlas? i?in kullan?c? deneyimleri tasarlay?n, prototiplerini olu?turun ve payla??n.


    Photoshop

    Photoshop

    Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


    Illustrator

    Illustrator

    Muhte?em vekt?r resimleri ve illüstrasyonlar olu?turun.


    Dreamweaver

    Dreamweaver

    Modern ve dinamik web siteleri tasarlay?n ve geli?tirin.


    After Effects

    After Effects

    Sinematik g?rsel efektler ve hareketli grafikler.


    Acrobat DC

    Animate

    Animasyonda yepyeni bir ?a?. Tüm platformlar, ayg?tlar ve ?al??ma stilleri.


    3B modeller, karakterler ve sürükleyici zengin deneyimler olu?turun.

    Dimension

    Dimension

    Markalar, ürün ?ekimleri, ambalaj tasar?m? ve yarat?c? ?al??malar i?in 3B tasar?mlar yap?n.


    Project Aero (Beta)

    Adobe Aero

    Kodlama yapman?za gerek kalmadan etkileyici art?r?lm?? ger?eklik deneyimleri tasarlay?n ve payla??n.


    Substance

    Substance ayr? sat?l?r

    Substance by Adobe

    3B boyama ve doku i?lemede sekt?r standard?.


    Mixamo

    Mixamo

    Tasar?m projeleri i?in h?zla benzersiz karakterler olu?turun, düzenleyin ve canland?r?n.


    Photoshop

    Photoshop

    Masaüstü ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


    Adobe Stock

    Adobe Stock

    Yüksek kaliteli milyonlarca g?rüntü, grafik, video ve daha fazlas? aras?ndan se?im yap?n.


    Diledi?iniz yerde video ?ekin, düzenleyin ve payla??n.

    Premiere Rush

    Premiere Rush

    Diledi?iniz yerde ?evrimi?i videolar olu?turun ve payla??n.


    Spark

    Spark

    K?sa sürede grafikler, web sayfalar? ve video hikayeler olu?turun.


    Photoshop Camera

    Photoshop Camera

    Yapay zeka destekli foto?raf makinesi ve efekt uygulamas?yla muhte?em foto?raflar olu?turun ve payla??n.


    Mü?terilerimizin s?yledikleri.

    Mü?terilerimizin s?yledikleri.

    "Ekipler i?in Creative Cloud, yarat?c?l???m?z? ortaya ??karmam?za ve dünya genelinde büyük ?l?ekte da??t?m yapmam?za yard?mc? oluyor."

    — Adam Goswell, Teknoloji ve Ara?t?rma Müdürü, Lush

    Daha fazla bilgi edinin

    Ekipler i?in Creative Cloud plan?n?z? se?in.

    Tüm planlara kolay lisans y?netimi i?in Admin Console, 7/24 teknik destek,?Adobe Talent'ta s?n?rs?z i? ilanlar? ve 1 TB depolama alan? dahildir.

    Tek Uygulama

    ₺181,00/ay lisans ba??na (KDV hari?)


    Photoshop, Illustrator, lnDesign, Spark veya Acrobat Pro gibi bir Adobe yarat?c?l?k uygulamas? tercihiniz.*

    Tüm Uygulamalar

    ₺425,00/ay lisans ba??na
    (KDV hari?)


    Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark ve Acrobat Pro'nun yan? s?ra 20'den fazla uygulaman?n dahil oldu?u tüm Adobe yarat?c?l?k uygulamalar?.

    +44 203 0277 764 numaras?n? aray?n veya Dan??manl?k iste?inde bulunun

    Sorular?n?z m? var? Sohbet edelim.

    Büyük ?l?ekli bir i?letme i?in mi sat?n al?yorsunuz????letmeler i?in Creative Cloud hakk?nda bilgi edinin


    * Acrobat Pro, Lightroom ve InCopy tek uygulamalar?, 100 GB depolama alan?yla birlikte gelir.

    亚洲欧洲视频一区